Borgerforeningens vedtægter

Vedtægter for Byrsted Borgerforening   stiftet 1931

 

§1                                                Formål.

Stk.1. Foreningens formål er at samle byens og omegnens borgere omkring kulturelle, festlige og praktiske arrangementer og varetage beboernes fælles interesser.

Stk. 2. Foreningen udpeger byens repræsentant til landsbyrådet og er ansvarlig for legepladsens vedligeholdelse og drift.                                                                                                                                                                                                                   

§ 2                                                Medlemsskab

Stk. 1. Borgere i Byrsted og omegn og personer med tilknytning til Byrsted  kan optages som medlemmer

Stk. 2.Medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen.

 

§ 3                                          Generalforsamling

Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel ved  bekendtgørelse på facebook (Byrsted Borgerforenings site) og på foreningens opslagstavle.

Stk. 2. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 3. Stemmeret på generalforsamlingen har alle med gyldigt medlemskort

Stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling :

          1: Valg af dirigent.

          2: Valg af stemmetællere.

          3: Formandens beretning.

          4: Forelæggelse og godkendelse af årsregnskaber.

                           a) foreningens regnskab

                           b) serviceudlejningens regnskab

          5: Fastsættelse af kontingent

          6: Indkomne forslag.

          7: Valg af bestyrelsesmedlemmer.

          8: Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

          9: Valg af revisor og revisorsuppleant

         10: Evt.

 

Stk. 5. Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol.

Stk. 6. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal.

Afstemningen skal være skriftlig såfremt et medlem kræver det.

Stk. 7. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid med 14 dages varsel indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes inden en måned, når mindst 10 medlemmer skriftlig stiller krav herom.

Stk 8. Bestyrelsen består af fem medlemmer. Valget er for to år. Medlemmerne afgår på skift med henholdsvis to og tre. Revisorer vælges også for to år, og afgår på skift . Ingen kan mod sin vilje genindvælges efter afgang i en periode svarende til den tid vedkommende har fungeret i bestyrelsen.

 

§ 4                                    Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Bestyrelsen skal afholde konstituerende møde senest 14 dage efter generalforsamlingen.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 6. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.

Stk. 7. Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes forfald næstformanden.

Stk. 8. Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger/beslutninger.

 

§ 5                                        Regnskab og revision

Stk. 1. Regnskabsåret følger kalenderåret

Stk. 2. Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut

Stk. 3. Den kontante beholdning må max. udgøre 2.000 kr.

Stk. 4. Regnskabsåret er 1. januar – 31.december

Stk. 5. Revisorpåtegnet regnskab foreligger til gennemsyn senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 6.Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med den respektive formue. 

Stk. 7. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen bortset fra kontingentet. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 §6                                        Tegningsregler

Byrsted Borgerforening tegnes af formanden sammen med kassereren.

 

§ 7                                    Vedtægtsændringer

Stk. 1 Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 § 8                                           Opløsning

Stk. 1. Foreningens opløsning kan kun ske på en generalforsamling indkaldt med dette for øje, og hvor  3/4 af de fremmødtes stemmer for forslaget.

Stk. 2. Hvis foreningen opløses skal dens overskud, når alle relevante fordringer er dækket, anvendes til et eller flere formål i Byrsted, således at det kommer flest muligt til gode.

 

§ 9                                              Ikraftræden

Vedtægten træder i kraft den 1. april 2011  

         

Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamling afholdt på Kirketerpskolen den 23. marts 2011 og  § 3 ændret den  27.marts 2014.

  

Dirigent: Susanne Hjort

Formand: Bodil Beck

Formand
Bodil Beck
98387082
Byrstedvej 66
9240
Nibe
Kasserer
Ole Schmidt
98385983
Byrstedvej 39
9240
Nibe
Sekretær
Susanne Hjorth
98342433
Kelnerstræde 11
9240
Nibe
Christian Andersen
98387276
Byrstedvej 42
9240
Nibe
Mette Vestergaard Hedemann
27597592
Abildgårdsvej 29
9240
Nibe
Suppleant
Bente Mølgaard
40381958
Byrstedvej 57
9240
Nibe